Visie

Soms is de aanpak en het onderwijsprogramma dat een basisschool biedt niet toereikend om tot een optimale ontwikkeling te komen. Er is dan iets anders en iets aanvullends nodig, namelijk een meer op het individuele kind afgestemde aanpak. Een rustiger uitleg wellicht, meer afstemming op de eigen specifieke leerstijl of bijv. het wegwerken van een ontstaan hiaat wat verdere ontwikkeling blokkeert.

Praktijk Einstein R.T. biedt aanvullende begeleiding om het kind die hulp te geven die nodig is om weer met plezier, vertrouwen en succes op school mee te draaien.

Werkwijze

Na de aanmelding wordt in het eerste gesprek de situatie en hulpvraag doorgesproken. Doorgaans vindt er vervolgens een gericht didactisch onderzoek plaats. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

Niveaubepaling
Probleem- en foutenanalyse
Dossieranalyse en desgewenst overleg met school

De gegevens, conclusies en plan van aanpak worden in een verslag samengevat en met de ouders (en het kind) doorgesproken. Vervolgens kan de begeleiding van start gaan op het gebied van lezen, rekenen en/of spelling. Er wordt een logboek meegegeven zodat er ook thuis verder kan worden geoefend. Doorgaans wordt gekozen voor een wekelijkse begeleiding, maar daar kan in overleg van worden afgeweken.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de problematiek en de hulpvraag. Het begeleidingstraject kan variëren van een beperkt aantal keer tot begeleiding gedurende een groot deel van de schoolperiode.

Rapportage naar en overleg met school wordt met de ouders afgestemd en in overleg bepaald.

Praktijk Einstein

Hunebedstraat 6
9482VB Tynaarlo
06-38361173
info@praktijkeinstein.nl
KvK: 01156157


Klik hier om u direct aan te melden